Rajinder Kaur | 829

28 Years | Hindu | Amritsar

Brahmin

Graducated

Kiranjeet Kaur | 828

23 Years | Hindu | Patiala

Brahmin

Graducated

Gurpreet Kaur | 827

26 Years | Hindu | Ludhiana

Brahmin

Graducated

Manpreet Kaur | 826

29 Years | Hindu | Hoshiarpur

Brahmin

Graducated

Jasleen Kaur | 823

26 Years | Hindu | Ludhiana

Brahmin

Graducated

Jasleen Kaur | 822

26 Years | Hindu | Ludhiana

Brahmin

Graducated

Amanpreet Kaur | 821

26 Years | Hindu | Hoshiarpur

Brahmin

Graducated

Simranpreet Kaur | 820

28 Years | Hindu | Jalandhar

Brahmin

Graducated

Harleen Kaur | 818

25 Years | Hindu | Amritsar

Brahmin

Graducated

Ramanpreet Singh | 840

28 Years | Hindu | Ludhiana

Brahmin

Graducated

Gurjinder Singh | 839

30 Years | Hindu | Patiala

Brahmin

Graducated

Vikramjit Singh | 838

26 Years | Hindu | Hoshiarpur

Brahmin

Graducated

Balwinder Singh | 837

30 Years | Hindu | Jalandhar

Brahmin

Graducated

Amanpreet Singh Amanpreet Singh | 836

29 Years | Hindu | Amritsar

Brahmin

Graducated

Rajveer Singh Rajveer Singh | 835

31 Years | Hindu | Patiala

Brahmin

Graducated

Navjot Singh | 834

27 Years | Hindu | Amritsar

Brahmin

Graducated

Gurpreet Singh | 833

30 Years | Hindu | Hoshiarpur

Brahmin

Graducated

Manpreet Singh | 832

32 Years | Hindu | Jalandhar

Brahmin

Graducated

Hardeep Singh | 830

29 Years | Hindu | Ludhiana

Brahmin

Graducated