Riya Sharma | 459

54 Years | Hindu | Junagadh

Brahmin

Graducated

Sonali Patel | 458

54 Years | Hindu | Anand

Brahmin

Graducated

Neha Mehta | 457

25 Years | Hindu | Porbandar

Brahmin

Graducated

Rina Shah | 456

54 Years | Hindu | Jamnagar

Brahmin

Graducated

Pooja Patel | 453

54 Years | Hindu | Gandhinagar

Brahmin

Graducated

Radha Joshi | 449

28 Years | Hindu | Bhavnagar

Brahmin

Graducated

Bhoomi Patel | 447

32 Years | Hindu | Rajkot

Brahmin

Graducated

Kavya Shah | 444

26 Years | Hindu | Vadodara

Brahmin

Graducated

Sneha Desai | 442

27 Years | Hindu | Surat

Brahmin

Graducated

Aishwarya Patel | 440

29 Years | Hindu | Ahmedabad

Brahmin

Graducated

Raj Patel | 480

33 Years | Hindu | Junagadh

Brahmin

Graducated

Harsh Patel | 479

54 Years | Hindu | Anand

Brahmin

Graducated

Jay Patel | 478

28 Years | Hindu | Porbandar

Brahmin

Graducated

Parth Shah Parth Shah | 477

54 Years | Hindu | Jamnagar

Brahmin

Graducated

Rohit Mehta | 473

54 Years | Hindu | Gandhinagar

Brahmin

Graducated

Aniket Joshi | 471

27 Years | Hindu | Bhavnagar

Brahmin

Graducated

Siddharth Patel | 469

54 Years | Hindu | Rajkot

Brahmin

Graducated

Karan Shah | 467

32 Years | Hindu | Vadodara

Brahmin

Graducated

Rahul i Desai | 465

54 Years | Hindu | Surat

Brahmin

Graducated

Aryan Patel | 461

54 Years | Hindu | Ahmedabad

Brahmin

Graducated