Advik Advik | 1451

28 Years | Hindu | Kolkata

Brahmin

Graducated

Aryansh Aryansh | 1452

28 Years | Hindu | Kolkata

Brahmin

Graducated

Rishit Rishit | 1453

28 Years | Hindu | Kolkata

Brahmin

Graducated

Arnav Arnav | 1454

28 Years | Hindu | Kolkata

Brahmin

Graducated

Vivaan Vivaan | 1455

28 Years | Hindu | Kolkata

Brahmin

Graducated

Aarush Aarush | 1456

28 Years | Hindu | Kolkata

Brahmin

Graducated

Aryan Aryan | 1457

28 Years | Hindu | Kolkata

Brahmin

Graducated

Ishaan Ishaan | 1458

28 Years | Hindu | Kolkata

Brahmin

Graducated

Ishita Mukhopadhyay | 1029

28 Years | Hindu | Kharagpur

Brahmin

Graducated

Sanjana Sen | 1028

25 Years | Hindu | Siliguri

Brahmin

Graducated

Riya Dasgupta | 1026

27 Years | Hindu | Barddhaman

Brahmin

Graducated

Pooja Sharma | 1025

26 Years | Hindu | Durgapur

Brahmin

Graducated

Aarvi Aarvi | 1238

28 Years | Hindu | Kolkata

Brahmin

Graducated

Mishita Mishita | 1239

28 Years | Hindu | Kolkata

Brahmin

Graducated

Jhanvi Jhanvi | 1240

28 Years | Hindu | Kolkata

Brahmin

Graducated

Moukthika Moukthika | 1241

28 Years | Hindu | Kolkata

Brahmin

Graducated

Suravi Suravi | 1242

28 Years | Hindu | Kolkata

Brahmin

Graducated

Aarusha Aarusha | 1243

28 Years | Hindu | Kolkata

Brahmin

Graducated

Joti Joti | 1244

28 Years | Hindu | Kolkata

Brahmin

Graducated

Aashtha Aashtha | 1245

28 Years | Hindu | Kolkata

Brahmin

Graducated

Riya Banerjee | 1041

29 Years | Hindu | Kharagpur

Brahmin

Graducated

Rohit Mukherjee | 1040

34 Years | Hindu | Kharagpur

Brahmin

Graducated

Sneha Gupta | 1039

26 Years | Hindu | Siliguri

Brahmin

Graducated

Rahul Dasgupta | 1038

32 Years | Hindu | Barddhaman

Brahmin

Graducated

Aditi Sen | 1036

27 Years | Hindu | Kolkata

Brahmin

Graducated

Aryan Chatterjee | 1035

29 Years | Hindu | Kharagpur

Brahmin

Graducated

Abhishek Roy | 1033

30 Years | Hindu | Siliguri

Brahmin

Graducated

Priya Banerjee | 1032

26 Years | Hindu | Barddhaman

Brahmin

Graducated

Ravi Sharma | 1031

31 Years | Hindu | Durgapur

Brahmin

Graducated

Arjun Dutta | 1030

29 Years | Hindu | Kolkata

Brahmin

Graducated